Thursday, January 26, 2012

SLOKA OF THE DAY

Bhagavad Gita As It Is -
Chapter 18 Text 62

tam eva saranam gaccha
sarva-bhavena bharata
tat-prasadat param santim
sthanam prapsyasi sasvatam

tam--unto Him; eva--certainly; saranam gaccha--surrender; sarva-bhavena--in all respects; bharata--O son of Bharata; tat-prasadat--by His grace; param--transcendental; santim--peace; sthanam--the abode; prapsyasi--you will get; sasvatam--eternal.

TRANSLATION

O scion of Bharata, surrender unto Him utterly. By His grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode.

No comments:

Post a Comment