Thursday, February 21, 2013

SLOKA OF THE DAY:

Bhagavad Gita As It Is -
Chapter 11 Text 9
sanjaya uvaca
evam uktva tato rajan
maha-yogesvaro harih
darsayam asa parthaya
paramam rupam aisvaram

sanjayah uvaca--Sanjaya said; evam--thus; uktva--saying; tatah--thereafter; rajan--O King; maha-yoga-isvarah--the most powerful mystic; harih--the Supreme Personality of Godhead, Krsna; darsayam asa--showed; parthaya--unto Arjuna; paramam--the divine; rupam aisvaram--universal form.

TRANSLATION

Sanjaya said: O King, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

No comments:

Post a Comment