Tuesday, March 26, 2013

SLOKA OF THE DAY:

Bhagavad Gita As It Is -
Chapter 11 Text 16
aneka-bahudara-vaktra-netram
pasyami tvam sarvato 'nanta-rupam
nantam na madhyam na punas tavadim
pasyami visvesvara visva-rupa

aneka--many; bahu--arms; udara--bellies; vaktra--mouths; netram--eyes; pasyami--I see; tvam--You; sarvatah--on all sides; ananta-rupam--unlimited form; na antam--no end; na madhyam--no middle; na punah--nor again; tava--Your; adim--beginning; pasyami--I see; visva-isvara--O Lord of the universe; visva-rupa--in the form of the universe.

TRANSLATION

O Lord of the universe, O universal form, I see in Your body many, many arms, bellies, mouths and eyes, expanded everywhere, without limit. I see in You no end, no middle and no beginning.

PURPORT

Krsna is the Supreme Personality of Godhead and is unlimited; thus through Him everything could be seen.

No comments:

Post a Comment