Tuesday, April 16, 2013

SLOKA OF THE DAY:

Bhagavad Gita As It Is -
Chapter 11 Text 28
yatha nadinam bahavo 'mbu-vegah
samudram evabhimnukha dravanti
tatha tavami nara-loka-vira
visanti vaktrany abhivijvalanti

yatha--as; nadinam--of the rivers; bahavah--the many; ambu-vegah--waves of the waters; samudram--the ocean; eva--certainly; abhimukhah--towards; dravanti--glide; tatha--similarly; tava--Your; ami--all these; nara-loka-virah--kings of human society; visanti--are entering; vaktrani--the mouths; abhivijvalanti--and are blazing.

TRANSLATION

As the many waves of the rivers flow into the ocean, so do all these great warriors enter blazing into Your mouths.

No comments:

Post a Comment