Tuesday, April 15, 2014

SLOKA OF THE DAY:

Garga Samhita
Chapter Nine Text Two
shri-praadvipaaka uvaaca ekadaa dvaarakaa-naagaraad dhi taalaankam ratham aasthaapya suraan didrikshuh param utkantho nanda-raaja-gokula-go-gopaala-gopi-gana-sankulah sankarshana aagatash cirotkanthaabhyaam nandaraaja-yashodaabhyaam parishvakto gopi-gopaala-gobhir militvaa tatra dvau masau vasantikau caavatsit.

shri-praadvipaaka uvaaca-Supreme Personality of Godhe; ekadaa-one day; dvaarakaa-naagaraat-from Dvaarakaa; hi-indeed; taalaankam-marked with the sign of the palm tree; ratham-chariot; aasthaapya-mounting; suraan-the demigods; didrikshuh-desiring to see; param-greatly; utkanthah-eager; nanda-raaja-gokula-in King Nanda's Gokula; go-gopaala-gopi-gana-the cows, gopas, and gopis; sankulah-agitated; sankarshana-Lord Balaraama; aagatash-came; cirotkanthaabhyaam-yearning for a long time; nandaraaja-yashodaabhyaam-by Yashoda' and King Nanda; parishvaktah-embraced; gopi-gopaala-gobhih-by the gopas and gopis; militvaa-meeting; tatra-there; dvau-two; masau-months; vasantikau-in spirngtime; ca-and; aavatsit-resided.

TRANSLATION

Shri Praadvipaaka Muni said: One day, eager to see His devotees, Lord Balaraama mounted His chariot bearing a palm-tree flag, left Dvaarakaa, and, yearning to see the gopas, gopis, and cows, went to Gokula. Yashoda' and King Nanda embraced Him when He arrived. Later He met with the gopas and gopis. He stayed there for two months.

No comments:

Post a Comment